• Základní informace
 • Registrace
 • Program
 • Publikace
 • Účastníci
 • Sponzoři
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s Mezinárodní společností pro elektrochemii (ISE) si Vás dovolují pozvat na

  21. mezinárodní konferenci
  Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 21]

  6. - 9. září 2020
  Vysoké učení technické v Brně
  Antonínská 1, Brno
  Česká republika

  TSP + ABAF: Zajímavé odborné konference zaměřené na ICT

  Dostupné online: http://www.businessit.cz/cz/tsp-abaf-odborne-konference-ict-baterie-signaly.php

  Mezinárodní konference ABAF 2011 hlásí rekordní počet účastníků

  Dostupné online: http://www.studak.cz/mezinarodni-konference-abaf-2011-hlasi-rekordni-pocet-ucastniku/

  Video Amper 2011 - V oblasti elektromobility existuje stále mnoho nezodpovězených otázek

  Dostupné online: http://elektrika.tv/video/2011/11ele_amper_cieslar_profesor_vondrak.mp4

  Blíží se konference ABAF 2011

  Dostupné online: http://www.eprofil.cz/2011/03/20/blizi-se-konference-abaf-2011

  Blíží se konference ABAF 2011

  Dostupné online: http://www.pressweb.cz//node/95782

  Blíží se konference ABAF 2011

  Dostupné online: http://www.technikaatrh.cz/index.php?sec=rubrika&id_rubrika=38

  Advanced Batteries and Accumulators

  Podzim 2007 ~ Interface ~ str. 57 ~ European Section

  The ECS sponsored meeting, "Advanced Batteries and Accumulators" (ABA) took place in Brno, Czech Republic, June 3-6, 2007. It was the eighth annual meeting on a broad range of topics beyond primary and secondary batteries. It covered nanosized or layered materials, novel solid or polymeric conductors, and intercalation materials with application in the research and development of batteries, electrocatalysts for fuel cells, and other industrial applications for special electro-technical components. The meeting had 94 registered participants, and 65 presentations, with more than two-thirds given as posters.

  This was the inaugural year of the Brno ECS Student Section, and all student members presented posters from their research work. Peter Barath gave presentations about the activities of the activities of the Brno Student Section. Petr Vanýsek, Secretary of ECS, was on hand, and he welcomed the members of European Section as well as nonmembers, and gave them an update on the state of the Society.

  The next meeting in Brno is scheduled for June 29 - July 3, 2008.

  Mezinárodní konference ABAF 2010

  26.10.2010 ~ Technický týdeník ~ str. 22 ~ Energie a distribuce ~ (jw)

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie Akademie Věd ČR a s americkou vědeckou organizací Electrochemical Society uspořádali 11. ročník mezinárodní konference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells.

  Hlavním tématem konference byl materiálový výzkum látek nezbytných pro vývoj lithno-iontových akumulátorů (a to především většího výkonu), dále oblast gelových polymerních elektrolytů, nové materiály v oblasti olověných a klasických Ni- Cd akumulátorů a také vývoj palivových článků. Diskuse odborníků se zaměřila rovněž na nové směry ve vývoji a aplikaci lithiových baterií, včetně zlepšení jejich bezpečnosti a použití v elektromobilech.

  Konference se zúčastnilo 70 odborníků z České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa, Itálie a Bulharska. Vlastní jednání probíhalo v restaurované aule rektorátu VUT.

  Detailnější materiál ke sledované problematice přinášíme v příštím vydání TT.

  Bezpečnost lithiových baterií

  1.10.2010 ~ Elektro ~ str. 38 ~ Téma

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

  Společenská témata ochrany životního prostředí a efektivnosti získávání a využívání energií jsou v současné době velmi diskutována. Zabývají se jimi i odborníci z řad akademiků a vědců. Jsou sestavovány odborné týmy, které se zabývají materiálovým výzkumem a řeší aktuální problémy v oblasti elektrochemických zdrojů proudu, solárních článků a dalších alternativních zdrojů elektrické energie. Jeden takovýto problém se řeší i na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně, a to bezpečnost lithno-iontových akumulátorů.

  Lithiové (a nyní především jejich verze známé jako lithno-iontové) akumulátory patří mezi zdroje elektrické energie zvlášť vhodné pro mobilní účely a pro vyrovnávání rozdílu mezi kolísavou výrobou a spotřebou energie např. získávané z alternativních zdrojů. Elektromobily pro osobní dopravu vyžadují výkony desítek kilowattů, zálohování každodenního kolísání produkce alternativního zdroje pak stovky kilowattů až jednotky megawattů. Při jejich hromadném použití se objevuje fenomén, který je u jiných chemických zdrojů proudu neznámý, a to bezpečnost.

  Každý článek lithno-iontové baterie totiž obsahuje mnoho látek s různými vlastnostmi z hlediska možného vznícení. Materiály kladných elektrod jsou látky s velkým podílem chemicky vázaného kyslíku, a tudíž podporující hoření. Materiály záporných elektrod jsou samy o sobě hořlavé a nezřídka na vzduchu samozápalné. K tomu přistupuje elektrolyt tvořený roztokem lithné soli v organické, a tudíž obvykle hořlavé kapalině. V podstatě známe několik způsobů, jimiž lze vyvolat hoření a požár této soustavy. Může to být nadměrné proudové zatížení, a to jak při nabíjení, tak i vybíjení, přehřátí či mechanické poškození způsobující vnitřní zkrat. Tato poslední příčina je zvlášť významná pro použití ve vojenství (průraz a následný zkrat způsobený průstřelem).

  Obrana proti vzniku požáru je v podstatě trojí. Jako základní pravidlo platí dodržování předepsaných pracovních podmínek. Především je to předepsaný způsob nabíjení. Dále při sestavování článků do baterií je třeba dbát na to, aby se články v baterii kapacitou ať jmenovitou nebo okamžitou lišily co nejméně. Samozřejmě musí být vyloučena neodborná manipulace či svévolné rozebírání jak článků, tak i baterií z nich sestavených.

  Jeden z kolektivů Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT, který vede doc. Ing. Marie Sedlaříková, řeší pasivní ochranu, spočívající v hledání materiálů pro lithno-iontové baterie, které mají výrazně menší zápalnost a větší odolnost proti zvýšeným teplotám. V současné době se soustřeďuje na rozpouštědla a polymery pro přípravu elektrolytů. Jako rozpouštědla jsou zkoumány látky typů sulfonů, jejichž bod vzplanutí je nejméně o 50 až 60 °C vyšší, než je tato hodnota v současnosti používaných rozpouštědel. Pracovníci zmíněného kolektivu dále ověřují a vyvíjejí polymery obsahující organosilikáty. Také tyto látky jsou hůře zápalné a navíc elektrická vodivost kompositních polymerů vyrobených na tomto základu je větší než vodivost dosud používaných elektrolytů.

  Právě v tomto ústavu má výzkum v oblasti elektrochemických zdrojů proudu dlouholetou tradici (asi 40 let). Výzkum je zaměřen na oblast jednak olověných a alkalických akumulátorů, jednak moderních typů lithno-iontových akumulátorů a superkondenzátorů. Na tuto problematiku jsou zaměřeny i získané projekty a to: grant MŠMT výzkumný záměr Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmínkách trvale udržitelného rozvoje, grant GAČR Zvýšení bezpečnosti lithno-iontových baterií a byl také získán evropský projekt regionálního centra CVVOZE (Centrum pro výzkum a využití obnovitelných zdrojů energie).

  Tato témata byla také součástí 11. mezinárodní konference ABAF (Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, Moderní baterie, akumulátory a palivové články), která se konala již tradičně v Brně od 19. do 22. září 2010.

  Stručně o fakultě FEKT

  První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT v Brně poprvé již v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na této fakultě přes 23 000 absolventů. V roce 2001 získala fakulta současný název – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a o rok později akreditaci nových moderně pojatých studijních programů ve strukturovaném studiu. Na fakultě studuje více než 4 400 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu.

  Studium na fakultě je orientováno na široké spektrum vědeckých oblastí: řídicí technika a robotika, biomedicínské inženýrství, silnoproudá elektrotechnika a elektronika, elektronika a elektrotechnologie, mikroelektronika, radioelektronika a teleinformatika. Další informace na: http://www.feec.vutbr.cz

  Konference ABAF 2010

  23.9.2010 ~ FACILITY MANAGER ~ str. 05 ~ Aktuality

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) společně s Ústavem anorganické chemie Akademie věd ČR (UACH) připravují 11. ročník mezinárodní konference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF), která se uskuteční v Brně ve dnech 19. – 22. září 2010. Těžiště konference spočívá především v prezentování poznatků materiálového výzkumu orientovaného na elektrochemii systémů, v nichž je přísně vyloučena vlhkost (elektrochemie kovového lithia a příbuzné systémy). Dalším významným a perspektivním směrem je výzkum a vývoj elektrochemických superkondenzátorů, sloužících pro vyrovnávání zátěže a odběru v nových systémech získávání elektrické energie.

  Z DOMOVA A ZE SVĚTA

  6.9.2010 ~ Doprava a silnice ~ str. 04 ~ Zprávy

  Blíží se konference ABAF 2010

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) společně s Ústavem anorganické chemie Akademie věd ČR (UACH) chystají již 11.ročník mezinárodní konference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF). Tato konference proběhne v Brně od 19. – 22.září 2010. Na tyto konference se pravidelně sjíždějí odborníci z celé Evropy i ze všech částí světa. Těžiště této konference spočívá především v prezentování poznatků materiálového výzkumu orientovaného na elektrochemii systémů, v nichž je přísně vyloučena vlhkost (elektrochemie kovového lithia a příbuzné systémy). Dalším významným a perspektivním směrem je výzkum a vývoj elektrochemických superkondenzátorů, sloužících pro vyrovnávání zátěže a odběru v nových systémech získávání elektrické energie. V neposlední řadě se na konferenci objeví příspěvky, týkající se lithon–iontových akumulátorů nejen z hlediska výzkumu, ale i praktických aplikací, a nejnovější poznatky o olověných a alkalických akumulátorech. „Považujeme tato témata za velmi aktuální a významná, proto se snažíme s dalšími odborníky o jejich renesanci,“ dodává prof. Vondrák z téhož ústavu. Právě na Ústavu elektrotechnologie má výzkum v oblasti elektrochemických zdrojů proudu dlouholetou tradici (cca 40 let). Výzkum je zaměřen jednak na oblast olověných akumulátorů, alkalických akumulátorů, jednak moderních typů lithno-iontových akumulátorů a superkondenzátorů a nízkoteplotních palivových článků H2-O2.

  Konference o akumulátorech a paliv. článcích

  2.9.2010 ~ Elektro ~ str. 74 ~ Zprávy

  Termín: 19. až 22. září 2010 Místo: Rektorát VUT Brno, Antonínská 1

  11. mezinárodní konference ABAF (Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells) je zaměřena na materiálový výzkum v oblasti baterií a akumulátorů, superkondenzátorů, elektrochromních prvků, palivových článků a dalších nekonvenčních zdrojů elektrické Součástí konference jsou mj. elektromobily (inspekce a testovací jízda) a exkurze do nové budovy Fakulty elektrotechniky a informačních technologií VUT Brno.

  Další informace na: https://www.aba-brno.cz

  Blíží se konference ABAF 2010

  17.8.2010 ~ Technický týdeník ~ str. 05

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) společně s Ústavem anorganické chemie Akademie věd ČR (UACH) chystají již 11. ročník mezinárodní konference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF). Konference proběhne v Brně od 19. do 22. září 2010.

  Na tyto konference se pravidelně sjíždějí odborníci z celé Evropy i ze všech částí světa. Konference za svou dobu sdružila především odbornou, ale i část laické veřejnosti. „Bude to již 11. konference v sérii, a zúčastnili se jí již vědci z více jak 27 států světa. Tradiční je též zájem vědců z východních zemí a Dálného východu,“ dodává hlavní organizátorka konference doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. z Ústavu elektrotechnologie (UETE).

  Velký význam má celá konference ve vztahu k životnímu prostředí a problematice elektrochemických zdrojů elektrické energie, zejména z hlediska výkonu a prodlužování životnosti baterií využitím nových materiálů a technologií atd. „Hlavním cílem bylo a je sledování hlavního směru výzkumu a vývoje nejmodernějších chemických zdrojů energie,“ dodává doc. Sedlaříková.

  Těžiště akce spočívá především v presentování poznatků materiálového výzkumu orientovaného na elektrochemii systémů, v nichž je přísně vyloučena vlhkost (elektrochemie kovového lithia a příbuzné systémy). Dalším významným a perspektivním směrem je výzkum a vývoj elektrochemických superkondenzátorů, sloužících pro vyrovnávání zátěže a odběru v nových systémech získávání elektrické energie. V neposlední řadě se na konferenci objeví příspěvky, týkající se lithno – iontových akumulátorů nejen z hlediska výzkumu, ale i praktických aplikací, a nejnovější poznatky o olověných a alkalických akumulátorech. „Považujeme tato témata za velmi aktuální a významná, proto se snažíme s dalšími odborníky o jejich renesanci,“ dodává prof. Vondrák z téhož ústavu. Právě na Ústavu elektrotechnologie VÚT Brno má výzkum v oblasti elektrochemických zdrojů proudu dlouholetou tradici (cca 40 let). Výzkum je zaměřen jednak na oblast olověných akumulátorů, alkalických akumulátorů, jednak moderních typů lithno-iontových akumulátorů a superkondenzátorů a nízkoteplotních palivových článků H2-O2. Na tuto problematiku jsou zaměřeny i získané projekty a to: grant MŠMT Výzkumný záměr („Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmínkávh trvale udržitelného rozvoje“), grant GAČR („Zvýšení bezpečnosti lithno-iontových baterií“) a byl také získán evropský projekt regionálního centra CVVOZE (Cetrum pro výzkum a využití obnovitelných zdrojů energie).